PrivacyPolicy

Figyelemfelhívás a Felhasználók Részére

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni tisztelt Felhasználóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a SocialEyes Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2509 Esztergom, Retek utca 1.; Cégjegyzékszám: 11-09-027917; Adószám: 27977673-2-11; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) által létrehozott web-alapú, a Társaság www.champic.hu weboldalon és a Társaság által tulajdonolt és üzemeltetett egyéb jelenlegi és jövőben weboldalon működő Champic applikációra vonatkozó általános felhasználási feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Társaságnak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A Társaság törekszik arra, hogy a jelen ÁFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁFF fogalom meghatározását, amelyet az ÁFF Értelmező rendelkezései között találnak meg. 

A Társaság munkatársai a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen állnak a Felhasználók rendelkezésére. 

AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ ÖN ÉS A TÁRSASÁG MEGÁLLAPODÁSÁNAK FELTÉTELEI, AMELYEK A CHAMPIC, ILLETVE ANNAK EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. JELEN ÁFF A TÁRSASÁG ÁLTAL A FELHASZNÁLÓKNAK NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIT, A SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSIT IGÉNYBEVEVŐ FELHASZNÁLÓK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT TARTALMAZZA. JELEN ÁFF ALKALAMZANDÓ MINDEN A CHAMPIC APPLIKÁCIÓN ÉS A TÁRSASÁG WWW.CHAMPIC.HU, VALAMINT MINDEN EGYÉB JELENLEGI ÉS JÖVŐBEN A TÁRSASÁG TULAJDONÁBA ÉS ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ WEBOLDALON KERESZTÜL MEGVALÓSULT JOGI TRANZAKCIÓRA ÉS SZOLGÁLTATÁSRA, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY TELJESÍTÉS MAGYARORSZÁGON VAGY KÜLFÖLDÖN, A TÁRSASÁG, VAGY A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBEVETT HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL TÖRTÉNIK.

A TÁRSASÁG KÖTELES MINDEN ELVÁRHATÓ LÉPÉST MEGTENNI ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRSASÁG RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁJTOTT INFORMÁCIÓT MEGVÉDJE AZZAL, HOGY A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ILYEN INFORMÁCIÓKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE BOCSÁJTJA A TÁRSASÁG RENDELKEZÉSÉRE ÉS A FELHASZNÁLÓ MENTESÍTI A TÁRSASÁGOT AZ ILYEN INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL, VAGY EGYÉB KÁRBÓL FAKADÓ FELELŐSSÉG ALÓL.

A TÁRSASÁG NEM FELELŐS ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁS VESZTESÉGTŐL, KORRUPCIÓTÓL, TÁMADÁSTÓL, VÍRUSOKTÓL, INTERFERENCIÁTÓL, SZÁMÍTÓGÉPES TÁMADÁSTÓL, VAGY EGYÉB BIZTONSÁGI BEHATOLÁSTÓL MENTES. FELHASZNÁLÓ A TÁRSASÁGOT MENTESÍTI MINDEN JELEN BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAKBÓL SZÁRMAZÓ KÁRFELELŐSSÉG ALÓL. 

AZ „ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM” MEZŐ KIPIPÁLÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADTA A JELEN ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.

1.       BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1        A www.champic.hu webolal és minden - jelenlegi és jövőbeni - egyéb Társaság tuljdonában és üzemeltetésében lővő weboldal (a továbbiakban: „Honlap”), továbbá a Honlapon működő Champic web-alapú applikáció (a továbbiakban: „Champic” vagy „Applikáció”) a Társaság tulajdonában vannak.

1.2        A Honlap és a Champic szerzői jogvédelem alatt állnak. A Társaság a szerzői jogosultja Honlapon és a Champic-en keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap és a Champic szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap és a Champic felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

1.3         A Társaság a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

2.       ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1        A jelen ÁFF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

ÁFF” azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és a Felhasználó közötti információs szolgáltatási jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Honlap és a Champic használatával információs szolgáltatást vesz igénybe a Társaságtól.

Champic” jelenti a Társaság tulajdonában lévő AppStore-ból vagy Play Áruházból, azaz mind IOS, mind pedig Androidos készükékre letölthető, web-alapú interaktív nyereményjátékok szervezésére és lebonyolítására szolgáló applikációt, amely a Nyereményjátékokban való részvételhez szükséges felhasználói feltöltések következtében kép- és videómegosztó platformként is működik.

Champic Fiók” jelenti a Felhasználó által a regisztráció során létrehozott felhasználói profilt.

Felhasználó” jelenti azt a cselekvőképes, magyar állampolgárságú természetes személyt, aki a jelen ÁFF elfogadását követően a Champic-et, mint nyereményjátékot lebonyolító eszközt használja.

Játékos” jelenti azt a Felhasználót, aki a Nyereményjátékokban az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó játékszabályzatban foglaltak elfogadását követően, kép- vagy videó feltöltés útján az adott nyereményjátékban részt vesz.

Nyereményjáték” jelenti a Champic felületén meghirdetett nyereményjátékot.

Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Társasággal vagy annak képviselőjével.

Elkertv.” jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgálttatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Infotv” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Regisztráció” jelenti az eljárást, amely során a Felhasználó saját felhasználói profilt hoz létre a Champic applikációban.

Személyes Adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Szolgáltatás(ok)” jelenti(k) a Társaság által a Felhasználóknak az ÁFF elfogadását követően a Champic applikáción keresztül nyújtott információs szolgáltatás(oka)t és annak (azok) összes funkcióját.

Társaság” vagy „Szolgáltató” jelenti a SocialEyes Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 2509 Esztergom, Retek utca 1.; Cégjegyzékszám: 11-09-027917; Adószám: 27977673-2-11).

Tartalom” jelenti azt a kép vagy videó tartalmat, amit a Játékos a Champic applikáció felületén az egyes Nyereményjátékokban való részvételhez szükséges feltételként megjelenít/feltölt.

2.2         A jelen ÁFF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁFF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

3.       AZ ÁFF ALKALMAZÁSI KÖRE

3.1        A Társaság és a Felhasználó közötti nyereményjátékok szervezésére és lebonyolítására irányuló, információs szolgáltatásra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁFF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

4.       AZ ÁFF HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL

4.1        A jelen ÁFF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁFF rendelkezései a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁFF elfogadásától alkalmazandók.

4.2        A jelen ÁFF személyi hatálya a Társaságra és a Felhasználóra terjed ki.

4.3        Az ÁFF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Társaság és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a Társaság információs szolgáltatást nyújt.

4.4        A Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy a Társaság a jelen ÁFF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

5.       AZ ÁFF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

5.1        A Társaság jogosult az ÁFF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁFF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon vagy a Champic applikáció frissítése útján közzétenni. 

5.2        A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál,a Társaság honlapján vagy az Applikáción keresztül tájékozódjon.

5.3        Az ÁFF változása a Társaság és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁFF módosításának Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább használja, illetőleg a Felhasználó a módosítás honlapon történt megjelenést követő 8, azaz nyolc napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

5.4        Amennyiben a Felhasználó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználó Regisztrációjának törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁFF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

5.5        Az ÁFF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti azzal, hogy jelen ÁFF a hatályos jogszabályok szerint szerzői jogvédelem alatt áll, amelynek jogosultja a Társaság.

6.       A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE

6.1        A Társaság az információs szolgáltatási tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el.

6.2        A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.

6.3        A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Társaság a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti, vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

6.4        A Társaság a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Elkertv. rendelkezései szerint végzi.

6.5        A Felhasználó a Champic-et és a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget a Champic és a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért.

6.6        Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem felel a Társaság az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza.

6.7        A Társaság felelősségének jelen ÁFF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

7.       REGISZTRÁCIÓ, DUELBOX FIÓK TÖRLÉSE

7.1        A Champic szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak Regisztrálnia kell.

7.2        A Champic szolgáltatásainak igénybevételére az a cselekvőképes, magyar állampolgárságú természetes személy regisztrálhat, aki a nagykorú, vagy, aki a 14. életévét betöltötte.

7.3        A Felhasználó e-mail cím és jelszó megadásával Regisztrálhat.

7.4        A Felhasználó pontos, valós és teljes adatokat köteles a Regisztráció során megadni, és köteles profiljában szereplő adatait naprakészen tartani.

7.5        A Felhasználó a Társaság engedélye nélkül nem hozhat létre egy (1) Champic Fióknál több felhasználói fiókot. Felhasználó nem jogosult Champic Fiókját Harmadik Személyre átruházni, vagy egyéb módon elidegeníteni. 

7.6        A Felhasználó felelős a Champic Fiók bizalmas jellegének és biztonságának fenntartásáért. A Felhasználó más Felhasználók adatait Harmadik Személynek nem adhatja ki. A Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Társaságot, ha tudomására jut, vagy bármilyen okból feltételezi, hogy a Felhasználók adatai elvesztek, azokat ellopták, jogellenesen felhasználtak, vagy azok  más módon veszélyeztetettek, továbbá amennyiben a Champic Fiók tényleges vagy feltételezhető jogosulatlan használata áll fenn. A Felhasználó felelős a Champic Fiókon keresztül végzett minden tevékenységért, kivéve, ha az ilyen tevékenységeket nem a Felhasználó hajtotta végre, és etekintetben a Felhasználót nem terheli felróhatóság (pl.: a jogosulatlan felhasználás vagy adatok elvesztésének bejelentése).

7.7        A Felhasználó a Champic Fiókjának törlését a Társaságnak címzett e-mail üzenettel bármikor kérheti.

8.       SZOLGÁLTATÁS DÍJ ÉS FIZETÉS

8.1        A Társaság a Champic applikáció Felhasználók általi használatáért szolgáltatási díjra nem jogosult, azonban Társaság kijelenti, hogy a Champic applikációnak van prémium, azaz szolgáltatási díj ellenében igénybevehető szolgáltatása (a továbbiakban: „Prémium Szolgáltatások”) A Prémium Szolgáltatásokért fizetendő díj (a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) a mindenkori versenyek szabályzatában  kerül meghatározásra.

8.2        A Felhasználók a Champic applikáció használatának megkezdése előtt a Prémium Szolgáltatások esetében fizetendő Szolgáltatási Díjról (az esetlegesen fizetendő adókat is beleértve) megfelelő tájékoztatást kapnak. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatási Díjakat bármikor megváltoztassa. A Társaság a díjváltozásról - azok hatályba lépése előtt - a Felhasználókat megfelelő módon értesíti. 

8.3        A Felhasználó köteles a Champic Prémium Szolgáltatásainak használatáért felszámított Szolgáltatási Díjat a Társaság részére megfizetni.

8.4        A Felhasználó a Szolgáltatási Díjat az alábbi fizetési szolgáltatókon keresztül teljesítheti a Társaság felé:

- Appon belüli fizetési lehetőségek (App store és Google Play store)

8.5        A Társaság külön szerződésben bármilyen más fizetési módot is meghatározhat.

8.6        Jelen ÁFF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatási Díj kifizetésének végrehajtása érdekében a Társaság a Felhasználó nevét, e-mail címét és bankkártya adatait a fentiekben meghatározott fizetési szolgáltatók részére továbbítsa.

9.       ELÁLLÁS

9.1        A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, Prémium Szolgáltatást vásárlóra vonatkoznak, aki Terméket (árut) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Fogyasztó”). 

9.2        A Fogyasztó jogosult a szerződés megkötésétől számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni (Prémium Szolgáltatásokra történő előfizetés). 

9.3        Amennyiben a Prémium Szolgáltatás teljesítése már megkezdődött, úgy, a Fogyasztó jogosult tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül felmondani a Prémium Szolgáltatást.

9.4        Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Társaság részére a Társaság valamely elérhetőségén. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.5        A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.6        Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

9.7        Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Fogyasztó az elállásról szóló levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

9.8        A Fogyasztó elállása esetén köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Prémium Szolgáltatás használatát befejezni.

9.9        Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

9.10     A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.     A SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE

10.1     Felhasználó jogosult bármikor felhagyni a Társaság Szolgáltatásainak használatával. Szolgáltató a Felhasználó megfelelő felszólítását követően, jogosult felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, amennyiben:

a Felhasználó megszegi a jelen ÁFF rendelkezéseit;

a Felhasználó olyan célból használja a Szolgáltatásokat, amellyel valós veszélye áll fenn annak, hogy a Társaságnak, vagy más Felhasználónak kárt, vagy egyéb hátrányt okoz;

a Felhasználó nem megfelelő tartalmat tesz közzé.

10.2     A Társaság a Felhasználók Champic Fiókjához kapcsolódó e-mail címén köteles felszólítani az érintett Felhasználót arra, hogy a Felhasználó szüntesse meg azt a tevékenységet, amely a felszólítás alapjául szolgált. Amennyiben a Felhasználó a felszólítás ellenére elmulasztja megtenni a szükséges lépéseket, úgy a Társaság megszünteti vagy felfüggeszti a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatásokhoz.

10.3     A Társaság nem köteles felszólítani a Felhasználót, amennyiben

a Felhasználó jelen ÁFF-et lényegesen megszegi;

az a Társaság jogi felelősségére vonását okozhatja, vagy azzal a más Felhasználók részére történő Szolgáltatás nyújtása  veszélybe kerülhet; vagy

azt jogszabály tiltja.

11.     AZ FELHASZNÁLÓ SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI

11.1     A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával szavatolja, hogy:

nagykorú, magyar állampolgárságú cselekvőképes személy vagy 14. életévét betöltött magyar állampolgárságú kiskorú személy és a Champic használatához szülői hozzájárulással rendelkezik;

elolvasta, megértette, a jelen ÁFF tartalmát és feltételeit;

elolvasta és megértette a Társaság adatvédelemi szabályzatát;

a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;

kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Champic/Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt.

11.2     Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

12.     PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1     A Felhasználó a Szolgáltató Szolgáltatásaival kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken közölheti a Szolgáltatóval:

Cégnév: SocialEyes Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Hungary, 2509 Esztergom, Retek utca 1.

E-mail: info@champic.hu

Az email és chat-es ügyfélszolgálat munkanapokon, magyar idő szerint 10:00-17:00 óra között üzemel.

12.2     A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 5 (öt) évig megőrizni.

12.3     Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasz megtétele a fogyasztóvédelmi hatóságnál;

Békéltető testületi eljárás kezdeményezése

Bírósági eljárás kezdeményezése.

13.     SZAVATOSSÁG

13.1     A Felhasználó minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet a Társaság felé. A (kellék)szavatosság a Társaság hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a Szolgáltatás – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a Honlapon feltüntetett és a Társaság által meghatározott tulajdonságoknak. A Szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell a Társaság felé közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében kéthónapos határidőt állapít meg, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés önmagában nem eredményezi a Felhasználó jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell téríteni a Társaság részére.

14.     A TÁRSASÁG JOGAI AZ INTERNETES FELÜLET TARTALMÁNAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

14.1     A Felhasználó a Regisztrációval és az ÁFF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

14.2     A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet; 

más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); 

a Champic vagy Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 

felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; 

olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

14.3     A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által az Applikációban megjelenített Tartalom:

védjegyet sért,

más szerzői jogát sérti

mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,

más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

obszcén vagy trágár kifejezés,

rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14.4     Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Regisztráció törlését követően automatikusan megszűnnek a Szolgáltatások használatára biztosított jogai.

15.     KÉZBESÍTÉS

15.1     A Társaság a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Regisztráció során megadott e-mailcímre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Regisztrációt követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

15.2     A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. mailcímre kell megküldeni. A Társaság a Felhasználó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

15.3     A Társaság elérhetőségei:

Székhely: 2509 Esztergom, Retek utca 1.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

16.     SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

16.1     Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Champic, a Honlap és a Szolgáltatások - beleértve, de nem kizárólagosan a tartalmat, a grafikákat, a felhasználói felületet, az audió-klipeket, a videoklipeket, a szerkesztői Tartalmat, valamint a Champic, a Honlap üzemeltetéséhez felhasznált szkripteket és szoftvereket - a Társaság tulajdonában vannak és azok, beleértve a szerzői jogokat is a szerzői jogról szóló törvény és más jogszabályok által védett információnak és adatnak minősülnek. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ilyen védett információ vagy adatok használatától - ide nem értve a Champic, a Honlap és a Szolgáltatások személyes, nem kereskedelmi célú, jelen ÁFF szerinti felhasználását – köteles tartózkodni. A Champic, a Honlap és a Szolgáltatások egyetlen része sem - kivéve, ha arra a jelen ÁFF kifejezetten felhatalmazást nem ad - másolható le semmilyen formában vagy eszközzel. Felhasználó vállalja, hogy semmilyen módon nem módosítja, adja bérbe, adja kölcsönbe, értékesíti, terjeszti a Champic-et, a Honlapot vagy a Szolgáltatásokat, és jelen ÁFF-ban kifejezetten engedélyezettitől eltörően semmilyen módon nem hasznosítja a Champic-et, a Honlapot és a Szolgáltatásokat.

16.2      A jelen ÁFF értelmében egy kizárólagos, korlátozott, nem átruházható, nem továbblicencelhető, visszavonható licencet biztosít a Szolgáltató a Felhasználók számára a Szolgáltatások használatára, beleértve a Champic applikáció letöltését az engedélyezett eszközökre, hozzáférést a Nyereményjátékokhoz a saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra a Szolgáltatások keretein belül és kizárólag a jelen ÁFF-el összhangban. 

17.     TARTALMAK

17.1     A Champic applikáció által nyújtott Szolgáltatások igénybevétele során, a Játékosok által a Nyereményjátékban való részvétel feltételeként feltöltött valamennyi kép- vagy videó Tartalmak szerzői jogi védelemben részesülnek.

17.2     Játékos jelen ÁFF elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a Tartalmak felhasználási jogának Szolgáltató részére történő átengedésére (a továbbiakban: „Felhasználási Jog”), azzal, hogy Játékos marad a Tartalmak tekintetétben a szerzői jog jogosultja.

17.3     Játékos tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználási Jog alapján jogosulttá válik arra, hogy a Tartalmat felhasználja, publikálja, közvetítse, ill. terjessze, továbbá engedélyezi, hogy a Tartalmakat más Felhasználók is megtekinthessék, azokhoz hozzáférjenek, letölthessék vagy továbbítsák bármely jelenleg már létező vagy a jövőben kifejlesztett platformon keresztül.

17.4     A Tartalom tekintetében a felhasználó Játékos szavatolja, hogy az Applikációban az adott Nyereményjátékhoz feltöltött és saját Felhasználói Fiókjában megjelenő Tartalom az ő tulajdonában áll, vagy rendelkezik a szükséges beleegyezésekkel, engedélyekkel (ideértve a szükséges licenceket), hogy az adott felhasználói Tartalmat az Applikáción keresztül közzé tegye, vagy bármilyen más módon felhasználja.

17.5     Amennyiben a Játékos videó Tartalom megosztása esetén csak a hangfelvétel jogainak tulajdonosa, a hangfelvételen található zenei aláfestés jogainak nem, Játékos csak abban az esetben töltheti fel az Applikációba az adott Nyereményjátékhoz a videó Tartalmat, ha szavatolja, hogy rendelkezik minden szükséges beleegyezéssel, engedéllyel, vagy az általa feltöltött Tartalom bármely része tulajdonosának engedélyével.

17.6     Társaság szavatolja Játékos pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy - egy adott Nyereményjátékban nyertes Tartalom kivételével - a Felhasználó Fiókjának törlésével egyidejűleg a felhasználó Játékos által feltöltött valamennyi Tartalmat törölheti az Applikációról.

18.     ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

18.1     A Honlap külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz.

18.2     A Felhasználó a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), amelyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Társaság eljuttatni az interneten keresztül. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a Felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A Felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja.

19.     IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE

19.1     Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁFF és Magyarország jogszabályai az irányadók.

19.2     A szerződő felek minden, a jelen ÁFF-kel kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

20.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20.1     Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁFF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

20.2     Az ÁFF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

20.3     Jelen ÁFF 2022.04.01  napjától hatályos.

A jelen ÁFF-et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Társaság adatvédelmi szabályzatát elolvastam és megértettem, azt elfogadom.